แจ้งนักศึกษาที่เรียนวิชา Discrete Structure , Information and Computer Security , Computer Mathematics และนักศึกษาที่ผมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน
[ทั่วไป] Job Opportunities: Business Analyst and Web Developer
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ชิ้นงานวิชา System Platform Administration
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] งานวิชา 01076580 Computer Security
[ทั่วไป] Job Opportunity at Band Protocol (Software Engineer)
งดสอนวิชา Information and Computer Security วันศึกร์ที่ 24 มกราคม 2563
งดสอนวิชา Discrete Structures วันที่ 23 มกราคม 2563
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] เอกสารวิชา Probability & Statistics
วิชา Information and Computer Security
วิชา Discrete Structure
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] MACHINE LEARNING
วิชา Computer Organization and Assembly Language ห้องต่อเนื่อง
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Computer Organization and Assembly Language
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ประกาศวิชา Human Computer Interaction
DBA at Agoda
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ชิ้นงานวิชา 01076263 Database Systems
รหัส นศ. ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การสอบสัมภาษณ์สหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การทดสอบความรู้พื้นฐาน สำหรับการสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] [Operating Systems] คะแนนสอบกลางภาค
!!!Update!!! รับสมัคร TA วิชา Computer programming, Data Structure และ Circuits and Electronics สำหรับ เทอม 2/2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม นี้
(Database Systems) Self-study Exam วิชา Database Systems (กำหนดส่ง ก่อนวันศุกร์ที 25 ตุลาคม 2562 เวลา 17:00 [UTC+7] )
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] 3D ฝึกงานปีการศึกษา 2562
สอบย่อยวิชา Elementary Differential Equations and Linear Algebra
นัด นศ. ประชุมเรื่อง การฝึกงานอุตสาหกรรม (3/2562) และ การสหกิจศึกษา (1/2563)
การสอบกลางภาค Data Communications
การสอบกลางภาค Elementary Differential Equations and Linear Algebra
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Artificial Intelligence : ชี้แจงการส่ง Assignment 1
งดสอนวิชา Linear Algebra (กลุ่ม 1,2 ห้อง D)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ย้ายห้องเรียนวิชา Operating Systems
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Artificial Intelligence: รายชื่อนศ.ที่ยังไม่มีกลุ่ม
วิชา Database Systems
วิชา Multmedia systems
วิชาปฏิบัติการ Software Development Process
ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องตามกลุ่มที่กำหนด
Digital system fundamentals เริ่มเรียน พฤ ที่ 8
วิชา Microcontroller Application and Development
วิชา Human Computer Interaction
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] วิชา Com Architecture (เพิ่มเติม)
วิชา Internetworking Standards and Technologies

From 81to 120/2584


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.