[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] 3D ฝึกงานปีการศึกษา 2560


การเข้ารับการฝึกงาน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 ของนักศึกษาปี 3 มี 2 แนวทางดังนี้

 1. เลือกหน่วยงานที่คณะฯจัดหาให้ มี ขั้นตอนดังนี้
  • พิจารณารายชื่อหน่วยงานที่ประกาศรับนักศึกษาเข้าฝึกงานอย่างละเอียด
  • เลือกหน่วยงานที่ต้องการฝึกงานแล้ว ให้นักศึกษาลงชื่อใน http://www.ce.kmitl.ac.th/InternReg.html (เลือกได้เพียง 1 หน่วยงานเท่านั้น หากลงเกินอาจารย์จะพิจารณาหน่วยงานแรกที่เลือก)
  • ตรวจสอบผลพิจารณาใน http://www.ce.kmitl.ac.th/InternConfirm.html หลังจากลงชื่อแล้ว 2-3 วัน หากผลการตอบรับของอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน เป็น ไม่อนุมัติ แสดงว่าหน่วยงานดังกล่าวอาจเต็มแล้ว
   • ให้นักศึกษาเลือกหน่วยงานอื่นแทน
   • หาบริษัทฝึกงานเอง
 2. หาหน่วยงานฝึกงานเอง มี ขั้นตอนดังนี้
  • ติดต่อกับหน่วยงานที่ต้องการฝึกงาน เพื่อหาข้อมูลต่าง ๆ 
  • เขียนแบบฟอร์ม (http://www.ce.kmitl.ac.th/InternForm.html) แสดงความจำนงเสนอชื่อหน่วยงานที่จะไปฝึกงาน
   • นำแบบฟอร์มที่เขียนเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานเซ็นต์ชื่อ (อ.บัณฑิต ดร.ธนัญชัย หรือ อ.จิระศักดิ์)
   • นำแบบฟอร์มที่อาจารย์เซ็นต์ชื่อแล้ว ไปยื่นที่แผนกกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 6 ชั้น (ตึก A)
  • นำเอกสารราชการที่แผนกกิจกรรมนักศึกษาออกให้ ไปยื่นที่หน่วยงานที่ติดต่อไว้เอง หรือ ขอให้แผนกกิจกรรมส่งหนังสือราชการดังกล่าวไปยังหน่วยงาน
  • รอผลตอบจากบริษัท 
   • หากผลการตอบรับมายังแผนกกิจกรรมนักศึกษา หรือส่งมาที่ภาควิชา อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานจะประกาศให้นักศึกษาทราบ
   • หากผลการตอบรับส่งไปยังนักศึกษาโดยตรง นักศึกษาจะต้องนำผลการคัดเลือกมาให้อาจารย์ผู้ควบคุมเพื่อดำเนินการต่อไป
  • เมื่อหน่วยงานตอบกลับมาแล้ว แยกเป็น 2 กรณีคือ
   • รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน จะลงชื่อให้ใน http://www.ce.kmitl.ac.th/InternSummary.html
   • ไม่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ให้นักศึกษาหาหน่วยงานอื่นแทน โดยสามารถเลือกหน่วยงานที่คณะหาให้ หรือจะหาหน่วยงานเองก็ได้
หมายเหตุ 
 • เมื่อนักศึกษาได้ที่ฝึกงานเรียบร้อยแล้ว (http://www.ce.kmitl.ac.th/InternSummary.html) ให้นักศึกษารอประกาศจากคณะเพื่อนำเอกสารการเข้ารับการฝึกงานของคณะไปยื่นกับ บริษัท
 • ในการเลือกหน่วยงานที่ต้องการทั้งที่คณะจัดหาให้ หรือเลือกหน่วยงานเอง นักศึกษาสามารถเลือกได้ 1 หน่วยงานเท่านั้น หากหน่วยงานที่เลือกไว้ไม่รับเข้าฝึกงาน นักศึกษาจึงจะสามารถเลือกหน่วยงานอื่นได้
 • นักศึกษาทุกคนจะต้องมีสถานที่ฝึกงานก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2561 หากถึงกำหนดดังกล่าวแล้ว นักศึกษายังไม่มีสถานที่ฝึกงาน จะถือว่านักศึกาาไม่ประสงค์ฝึกงานในปีนั้น

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jirasak ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 19/10/2017 เวลา 18:38
วันสุดท้ายของการประกาศ 30/03/2018
จำนวนผู้เข้าดู 3134 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.