ปีการศึกษา
  ภาค

No. ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
1

Data Communications

รศ.ดร.อรฉัตร จิตต์โสภักตร์, จิระศักดิ์ สิทธิกร
2

Internetworking Standards and Technologies

จิระศักดิ์ สิทธิกร
3

Elementary Differential Equations and Linear Algebra

จิระศักดิ์ สิทธิกร
4

SW Eng: Comp Org & Assembly Language

Asst.Pro.Dr. Surin Kittitornkun
5

Project 1

สรยุทธ
6

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1 หลายหลักสูตร)

คณาจารย์
7

Computer Architecture

ผศ ดร สุรินทร์ กิตติธรกุล
8

ระบบปฏิบัติการ Operating Systems (หลักสูตรปกติ/ต่อเนื่อง)

วัจนพงศ์ เกษมศิริ

 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.