ปีการศึกษา
  ภาค

No. ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน
1

Local and Wide Area Networks

จิระศักดิ์ สิทธิกร
2

Local and Wide Area Networks Lab

จิระศักดิ์ สิทธิกร
3

Computer for Daily Life

จิระศักดิ์ สิทธิกร
4

Image Processing

รศ.ดร.อรฉัตร จิตต์โสภักตร์
5

Web Service

วัจนพงศ์ เกษมศิริ
6

Engineering Mathematics 3

จิระศักดิ์ สิทธิกร
7

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 1 หลายหลักสูตร)

คณาจารย์
8

Data Structures & Algorithm + LAB

อ. กฤตวัน + บุญธีร์ + ชุติเมษฏ์
9

DIGITAL CIRCUIT AND LOGIC DESIGN

รศ. ดร. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น
10

DIGITAL SYSTEM FUNDAMENTALS

รศ. ดร. เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น
11

SW Eng: Com Org & Assembly Lang

Asst.Prof.Dr. Surin Kittitornkun
12

Computer Architecture

ผศ.ดร.สุรินทร์ และอ.สรยุทธ

 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.