หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

แดชบอร์ด ดิจิตอล

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

Digital Dashboard

อาจารย์ที่ปรึกษา : 
รายชื่อนักศึกษา : 
50010409 ฐิติพล จริงจิตร
50010757 นภารัตน์ พระเพิ่มพร
50011308 รุ้งตะวัน ลายเมฆ


บทคัดย่อ

                 โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ออกแบบ และพัฒนาแดชบอร์ด ดิจิตอล (Digital Dashboard) บน Web Application เพื่อนำมาใช้ในส่วนการนำเสนอภาพรวมด้านการดำเนินงานและการบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยที่การแสดงผลในปัจจุบันแสดงในรูปแบบตาราง ไม่มีรูปแบบข้อมูลเชิงสรุป และการแสดงผลยังเห็นไม่ชัดเจน ทำให้การตรวจสอบข้อมูลความคืบหน้าของผลการดำเนินงานสำหรับผู้บริหารเป็นไปอย่างไม่สะดวก อาจส่งผลต่อการตัดสินใจดำเนินงานหรือปรับปรุงต่อไปได้จึงมีความต้องการที่จะนำเสนอในรูปแบบกราฟิก Interactive ซึ่งได้มีการนำ Adobe Flex มาใช้ในการพัฒนา

Adobe Flex เป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรม (Software Development Kit : SDK) ที่ใช้ในการพัฒนา Rich Internet Application (RIA)  Flex มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ที่มีการแสดงผลแบบกราฟิก ได้อย่างดีโดยใช้ภาษา MXML ในการสร้างตัวแอพพลิเคชั่นอินเทอเฟส และจัดรูปแบบโครงสร้างของหน้าจอ และใช้ภาษา ActionScript ในการเชื่อมต่อกับภาษาอื่นๆและการดึงข้อมูลจากฐานของมูลมาแสดงผล

แดชบอร์ด ดิจิตอล (Digital Dashboard) เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงผลต่างๆ คล้ายกับแผงควบคุมหรือหน้าปัดแสดงความเร็วบนรถโดยส่วนใหญ่จะใช้ในการแสดงผลการติดตามความเคลื่อนไหวของกระบวนการทางธุรกิจ หรือกระบวนการทำงานขององค์กรในรูปแบบกราฟิก ช่วยให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบผลการทำงาน หรือผลการดำเนินงานของธุรกิจหรือองค์กรของตนได้สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น

สำหรับโปรแกรมเพื่อการวางแผนและการติดตามการประเมินผลของสถาบันฯ นั้น ถูกสร้างและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และโครงงานนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการนำเสนอผลในภาพรวมด้านการบริหารงานออกมาในรูปแบบของกราฟิก Interactive ดังที่ได้กล่าวไปในขั้นต้นนั่นเองAbstact

                 This project objective is to study, design and improve Digital Dashboard on Web Application, in order to present result of implementation and administration for institution. As current presentation is shown as table with no summarized data as well as vague presentation, therefore it becomes obstacles for CEO to monitor overall results which leads to wrong decision. Hence, Adobe Flex is invented as a graphic presentation tool.

                Adobe Flex is a Software Development Kit: SKD use to develop Rich Internet Application (RIA). Adobe Flex is capable to create and develop graphic application and website, MXML is being used for creating application and interfaces as well as adjusting screen structure. Moreover, Action Script is an interface with other languages and pulls data from database.

                Digital Dashboard is one way of presentation, resemble to mileage dial in the car. Digital Dashboard is utilized graphically as business operation tracking presentation or organization workflow. It helps CEO monitor business result or organization workflow conveniently.

                For programs that made for encouraging planning and tracking evaluation of institute, they have been created and improved continuously and this project has been involved to improve graphic presentation in the form of graphic interactive.
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.