หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

การตรวจจับการแสดงอารมณ์ออกทางสีหน้า

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

Emotional Expression Detection

อาจารย์ที่ปรึกษา : 
รายชื่อนักศึกษา : 
52010982 รักษิต ธำรงเวียงผึ้ง
52010993 รัฐพล ตีระวัฒนานนท์


บทคัดย่อ

มนุษย์สามารถใช้ดวงตาในการแยกแยะวัตถุได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง การมองเห็นของคอมพิวเตอร์พยายามที่จะเลียนแบบการมองเห็นของมนุษย์โดยการวิเคราะห์จากภาพดิจิตอล สำหรับมนุษย์ในการตรวจจับอารมณ์นั้นไม่เป็นการยาก แต่สำหรับคอมพิวเตอร์นั้นการตรวจจับอารมณ์นั้นเป็นงานยากในการดำเนินการ โครงงานนี้จึงได้มีการพัฒนาเพื่อตรวจจับอารมณ์ของภาพบนใบหน้าโดยอัลกอริทึมที่เรานำเสนอนั้นเริ่มที่การค้นหาพื้นที่บริเวณใบหน้าโดยการแปลงภาพเป็นรูปแบบ RGB และ YCbCr ภาพริมฝีปากนั้นสกัดจากภาพใบหน้าที่แปลงภาพเป็นรูปแบบ YCbCr กระบวนการข้างต้นใช้เกณฑ์ที่ชัดเจนในการแยกความแตกต่างในส่วนที่เราสนใจ หลังจากที่แยกส่วนริมฝีปากออกจากภาพดังกล่าวจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับชุดของแม่แบบที่ได้รับการยอมรับแล้ว วิธีดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ง่ายและรวดเร็วกว่าเมื่อเทียบกับการวิเคราะห์จากทั้งใบหน้า ฐานข้อมูลที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วจะช่วยในการตรวจสอบ ขนาดของฐานข้อมูลจะมีผลต่อประสิทธิภาพของอัลกอริทึมที่นำเสนอAbstact

 Human can see to distinguish objects quickly and accurately. The vision of computer tries to emulate the vision of human by analysis from digital image. For human can detect emotion easily but computer detects that it is a difficult task to implement. This project is developed by algorithm to find out from the face by convert the image into the RGB and YCbCr formats. Lips is that the images extracted from the face image into YCbCr formats. Above process is using to distinguish clearly the part that we interest. After separation of Lips of the image will be compared with set of templates that have already been accepted. This method is simple and faster than analysis of the face. Database is pre-defined and can help in the investigation. Size of the database will affect the performance of the proposed algorithm
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.