หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

ระบบแจ้งเตือนเหตุเหตุฉุกเฉินบนทางหลวง

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

Thailand Highway Automatic Incident Detection System

อาจารย์ที่ปรึกษา : 
รายชื่อนักศึกษา : 
59010026 กฤชณรงศ์ เสมอถุง
59011269 ศรัณยู จันทร์คง


บทคัดย่อ

 ในปัจจุบันทางหลวงถูกใช้เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมขนส่งของประเทศ เมื่อเกิดเหตุบนทางหลวงไม่ว่าจะเป็นรถเสียหรืออุบัติเหตุ จะส่งผลกระทบต่อการจราจรบนทางหลวงในช่วงนั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปผู้ที่เกิดเหตุหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จะเป็นผู้รายงานเหตุดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมักจะใช้เวลานานและอาจเกิดรถติดสะสมเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ล่าช้าและแก้ไขสถานการณ์ได้ยากขึ้น ระบบนี้จึงเป็นระบบที่ช่วยตรวจสอบและแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเมื่อพบเหตุบนทางหลวง ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถทราบถึงเหตุที่เกิดขึ้นและไปถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วAbstact

Nowadays, highways are used as the main route for transportation. When incidents have occurred on the highway such as accident or vehicle breakdown, it will affect the highway traffic at that moment. Generally, people who occur an incident or affected will report to the responsible department, but it takes a long time to solve and make traffic congestion. This system will monitor the highways and alert to the responsible department when a highway incident has occurred. Helping staff know the incident and get to the point quickly. 
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.