หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

สถานีตรวจวัดข้อมูลเพื่อการรวบรวมข้อมูลของเมืองอัจฉริยะ

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

Information Collector Station for Smart City

อาจารย์ที่ปรึกษา : 
รายชื่อนักศึกษา : 
60015049 สนธยา ดวงสาร
60015056 อภิวุฒิ ขันติวงศ์


บทคัดย่อ

         ปัจจุบันนี้การตรวจวัดค่าต่าง ๆจากสภาพแวดล้อมทำได้ด้วยการใช้เครื่องมือที่ตรวจวัดเพียงที่เฉพาะเจาะจง แต่โครงการนี้ได้มุ่งเน้นไปที่ด้านการตรวจวัดข้อมูลที่หลากหลาย และการเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจวัดได้เป็นไปด้วยความสะดวก และง่ายดายเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ต ซึ่งในการตรวจวัดค่าต่าง ๆของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่น การวัดอุณหภูมิ และความชื้นในอากาศ โดยเครื่องมือที่ใช้วัดที่เฉาะเจาะจงนั้นมีราคาค่อนค้างสูง และข้อมูลที่ได้มาแสดงแค่ ณ จุด ๆนั้น ด้วยเหตุนี้จึงได้คิดค้น การตรวจวัดสภาพแวดล้อมโดยการใช้เซนเซอร์ต่าง ๆ ในการเก็บค่า และนำค่าที่ได้ไปเก็บ และแสดงในเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำการทำการเรียกดูข้อมูลเหล่านั้นได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดค่าเฉพาะอย่าง  ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเหล่านี้ประหยัดค่าใช้จ่าย และสะดวกต่อการเรียกดู

 Abstact

Now a day measurement from the environment is achieved through use of tools, but we will focus measurement data and accessing that information just have internet. For example, an environment data such as temperature and humidity, the tools that are used to measure expensive and display information at that point. For this reason, create used sensors to get an environment collect and display in web application, to allow users retrieve data don’t buy measurement equipment. Helping people want to buy save money and browse to easy

 
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.