หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

การแยกประเภทขวดพลาสติกโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

DEEP LEARNING FOR PLASTIC BOTTLE SEGREGATION

อาจารย์ที่ปรึกษา : 
รายชื่อนักศึกษา : 
59010185 จักรพงษ์ อาญา
59011059 ภาธร แจวตระกูล


บทคัดย่อ

        ปัญหาเรื่องของขยะนั้นถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญกับการใช้ชีวิตอยู่ของสังคมเราอย่างมาก และคงเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาอีกมาก ขวดพลาสติกถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้คนใช้บริโภคเป็นจำนวนมาก ด้วยคุณสมบัติของพลาสติกที่ทนทานและสามารถขึ้นรูปร่างได้ง่าย จึงทำให้ขยะประเภทพลาสติกนั้นใช้เวลาในการย่อยสลายนาน และ ใช้พื้นที่ในการกักเก็บขยะเหล่านี้สูง เพราะฉะนั้นการรีไซเคิลคือปัจจัยที่ดีที่สุด แต่ก็ไม่สามารถทำได้โดยง่ายเพราะขวดพลาสติกนั้นมีการผลิตโดยใช้พลาสติกแต่ละชนิดที่ต่างกันออกไป ทำให้การรีไซเคิลเป็นไปโดยยากเพราะไม่สามารถรีไซเคิลขวดพลาสติกเหล่านี้รวมกันได้ เนื่องจากพลาสติกบางประเภทเมื่อรีไซเคิลรวมกันจะทำให้เกิดมลพิษ และผลิตภัณฑ์หลังจากกระบวนการจะไม่สามารถนำมาใช้งานได้ หากต้องการแยกประเภทขวดพลาสติกด้วยกำลังของคนนั้นก็ต้องใช้เวลานานและความถูกต้องที่สูงจึงมีเพียงปริมาณน้อยที่ได้รีไซเคิล โดยโครงงานชิ้นนี้ได้นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการระบุประเภทของขวดพลาสติกโดยอัตโนมัติ ด้วยระบบที่พัฒนามานี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในการคัดแยก ลดระยะเวลาในการคัดแยกและส่งเสริมธุรกิจคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลAbstact

       The waste problem directly effects our way of living and still causing so many problems. Everyone uses plastic bottles Plastic is strong and durable; therefore, it takes a long time to degrade. Landfill is piled up very quickly. Most plastic bottles are recyclable. They must be sorted according to their types first. Plastics of different types cannot be recycled together. Sorting plastic bottles before recycling is very important. Doing it with manually is not efficient and time consuming. This project proposes an automatic plastic bottles classification using deep learning.

       The system is expected to improve the correctness of plastic bottles classification, reduce time, and facilitate the waste segregation business for recycling.
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.