หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

ระบบประมวลคำวิจารณ์ภาพยนตร์ของผู้ชมทางทวิตเตอร์

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

MOVIE CRITICISM SYSTEM FOR VIEWERS ON TWITTER

อาจารย์ที่ปรึกษา : 
รายชื่อนักศึกษา : 
59011146 รุจิกร อยู่เจริญทรัพย์
59011497 อภิรัตน์ เชาว์เครือ


บทคัดย่อ

 

สืบเนื่องมาจากการเปิดตัวของแพลตฟอร์มการดูภาพยนตร์ออนไลน์ภายในประเทศไทยในเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น Netflix, Line TV เป็นต้น ส่งผลให้คนไทยนิยมชมภาพยนตร์ทางออนไลน์มากขึ้น แต่เนื่องจากภาพยนตร์ตามแพลตฟอร์มต่าง ๆ มีความหลากหลายมาก จนอาจทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถตัดสินใจที่จะเลือกรับชมภาพยนตร์ที่ทางแพลตฟอร์มต่าง ๆ แนะนำมาให้ได้ ประกอบกับในปัจจุบันคนไทยมีอัตราการเล่นทวิตเตอร์(Twitter) เพิ่มมากขึ้น และมีการทวีต(Tweet) ข้อความที่เกี่ยวกับการวิจารณ์หรือการรีวิวภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำทวีตดังกล่าวช่วยในการแนะนำภาพยนตร์ให้กับผู้ชมได้ แต่เว็บไซต์ภายในประเทศไทยที่มีการใช้ข้อความจากทวิตเตอร์เพื่อช่วยผู้ใช้ตัดสินใจในการรับชมภาพยนตร์ รวมถึงการแนะนำ การตอบคำถาม หรือการพูดคุยทางภาพยนตร์ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือมีน้อยเว็บไซต์ที่จะสามารถรวบรวมหัวข้อดังกล่าวเข้าไว้ด้วยกันได้

               เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมของผู้ที่มีใจรักในภาพยนตร์ หรือผู้ที่ต้องการรับการแนะนำภาพยนตร์ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดยภายในเว็บไซต์จะแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลัก ซึ่งหัวข้อแรกคือการแนะนำภาพยนตร์จากผู้ชมทางทวิตเตอร์โดยจะนำข้อความ (Tweet) ของภาพยนตร์เรื่องนั้น มาแบ่งประเภทเป็นความคิดเห็นแง่บวก เป็นกลาง หรือแง่ลบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกรับชมภาพยนตร์ อีกทั้งผู้ใช้ยังสามารถเลือกภาพยนตร์ที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบเพื่อให้ระบบช่วยแนะนำภาพยนตร์ หัวข้อต่อมาจะเป็นการรวบรวมรีวิวภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ  เพื่อช่วยผู้ใช้ตัดสินใจในการเลือกรับชมภาพยนตร์ หัวข้อที่สามจะเป็นการรวบรวมบทความหรือสาระเกร็ดความรู้ของภาพยนตร์เรื่องต่าง ๆ และหัวข้อสุดท้ายเปรียบเสมือนบอร์ดสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น หรือตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ จากหัวข้อที่กล่าวมาทำให้ครอบคลุมผู้ใช้ที่ต้องการรับการแนะนำภาพยนตร์ หรือผู้ที่หลงใหลในภาพยนตร์Abstact

A few years ago, there are opening video streaming in Thailand, such as Netflix, Line TV, etc. cause Thai people to watch a movie on an online platform increasingly. However, there is a diversity of films that make viewers cannot decide which of the recommends movie by the movie platform to watch. In the present, the number of Thai accounts on twitter has grown significantly, and they post a lot of tweets about movie criticism or movie reviews, which can use to recommend movies to viewers. But Thailand hardly has websites that use tweets to help viewers make a
decision include a recommendation, questionnaires, and discussion.

To be a gathering website for people interested in the movie or those who want to get movie recommendations. So, we decide to design and develop the site. It has four main parts. The first part is to recommend a movie by taking the movie’s tweet from Twitter and classify them into positive, neutral, and negative comments to help them decide on the film. Also, users can choose movies that they like or dislike then the system will recommend movies. The second part will be a collection of movie reviews to help users make decisions. The third part will be a collection of articles or knowledge about movies, and the last part is a Webboard for exchanging knowledge, opinions, or discussions related to movies. Each section covers users who want to get movie recommendations and people who are passionate about movies
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.