หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

เว็บสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

Computer Engineering Website

อาจารย์ที่ปรึกษา : 
รายชื่อนักศึกษา : 
49010253 ณัฐพงศ์ อุดมการ
49010277 ณัฐวัตร บรรเจิดธีรกุล
49010399 ธีรรัตน์ จริวัฒนศิรินนท์


บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยทำการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บ รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจะเพิ่มเติม และพัฒนาเว็บสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      ในกระบวนการขั้นตอนการพัฒนานั้น ประกอบด้วย การสร้างรูปแบบของส่วนงานติดต่อกับผู้ใช้ และพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่จะนำมารวมในระบบใหญ่นี้ เช่น ระบบประกาศ ระบบกระดานสนทนา ระบบงานบริการของเว็บ เป็นต้น รวมทั้งการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลทั่วไปจากสำนักทะเบียนและประมวลผล, การจัดการส่วนบุคคล, การจัดการและบริหารงานโครงงาน, สร้างเว็บไซท์ สำหรับแต่ละรายวิชา และห้องวิจัย โดยหลังจากพัฒนาในส่วนต่างๆแล้ว จึงทำการอัพโหลดข้อมูลไปยังเครื่องส่วนกลาง เพื่อให้มีการทดสอบจากผู้ใช้จริง
      จากการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บ และการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ นั้น ได้นำไปใช้ในการพัฒนาและสร้างเว็บสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ และสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ที่เหมาะสมกับปัจจุบัน
 Abstact

      The purpose of this study was to develop the Computer Engineering Website. Using some technologies that is related with web technology and collected the requirements that users wanted to improve Computer Engineering Website.
      During developing process, there were many sub-processes. For example, deciding and developing new face of user interface that was an attractive and friendly user interface, developing sub-system that would be integrated with this system such as announcement system, web-board system, web service system, etc. and then developing the sub-system that would synchronize  the information with the Office of the Registrar, the personal management system,  the project management system. Next creating the website for each lectures and each researching rooms. And after developed each part, we would upload the data to the server for testing from the user.
      All studied technologies and collected requirement was obtaining the new Computer Engineering Website that can really use and more flexible.
 
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.