หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

บริการสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ผ่านเวปเซอร์วิสบนลินุกซ์

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

Linux based GIS Web Services

อาจารย์ที่ปรึกษา : 

ดร.ชุติเมษฏ์ ศรีนิลทา

รายชื่อนักศึกษา : 

45010644 รัฐชัย ชาวอุทัย
45010640 รัชตะ ขจรวงศ์วัฒนา
45010607 มนันยา มาพบสุขบทคัดย่อ
ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการนำเสนอการพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ซึ่งให้บริการทางด้านแผนที่และข้อมูลต่างๆได้ รวมทั้งบริการหาสถานที่ใกล้เคียงกับจุดหรือสถานที่ ที่ต้องการและกำหนดตำแหน่งที่สนใจได้ หาระยะทางระหว่างจุดสองจุด และมีการนำข้อมูลของเซอร์วิสไปใช้กับเซอร์วิสอื่นๆ ได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการซึ่งสามารถเรียกใช้บริการได้จากทุกๆแพลตฟอร์ม หรือสามารถเรียกใช้ บริการเซอร์วิสอื่นๆเพื่อนำข้อมูลมาประกอบกันตามต้องการได ้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามความต้องการ ผู้ใช้ยังสามารถแก้ไขข้อมูล ปรับปรุง เพิ่มเติมให้ทันสมัยตามที่ผู้ใช้นั้นๆ มีสิทธิ เนื่องจากมีการแบ่งระดับผู้ใช้ของแต่ละหน่วยงาน และการจัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็นสองประเภทคือ ข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลอธิบาย ซึ่งทำให้ผู้ใช้เรียกดูข้อมูลได้ทั้งแบบแผนที่และข้อมูลอธิบายได้ประกอบกัน ในด้านผู้เรียกใช้บริการได้มีการพัฒนาตัวอย่างโปรแกรมขึ้นมา เพื่อเรียกใช้บริการเว็บเซอร์วิสดังกล่าวโดยมีการแสดงผลเป็นแผนภาพในรูปแบบ SVG และแสดงข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ต่างๆ ที่แสดงในแผนที่ ซึ่งแผนภาพสามารถย่อและขยายได้ เทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในการพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ในการทำโครงงานนี้ประกอบด้วย JAVA,XML,SVG และ PostGIS ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเว็บเซอร์วิส


Abstact
The objective of thesis is to develop Web Services a map server providing GIS services through Linux operating system such services include finding the near position and location of the point of interest. The server collaborate with other server to accomplish the task. When necessary, The map server is designed to accommodate data of many organizations Hence, right of access to data is maintained in such away that users of one organization cannot access Private data of other organizations. Moreover, the sever provides levels of access General use ,Owner ,GIS Admin,ReadableMember,Writable. Data that is designated public is accessible by everyone. The services can be accessed from all platforms and provides the comfortable to edit and update the information as authorized user level in the organization. This project has developed the prototype application to allow user to access the Web Services Map is displayed in SVG format and provides the explanation of detailed location in the map. The stored information has been collected in quantitative and descriptive data. The technologies used in development of the project are JAVA, XML, SVG and PostGIS.

 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.