หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

การประยุกต์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์กับงานสารบรรณ

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

Computerized Correspondence System

อาจารย์ที่ปรึกษา : 

ดร.วัชระ ฉัตรวิริยะ

รายชื่อนักศึกษา : 

45015382 นายวุฒิชัย แสงเพชร
45015383 นายศรายุทธ์ พันธะปลิวบทคัดย่อ
ปริญญานิพนธ์นี้เป็นการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงานสารบรรณ โดยใช้ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ- ทหารลาดกระบัง เป็นกรณีศึกษา ซึ่งระบบงานสารบรรณจะต้องมีการลงหลักฐาน ประกอบการรับ - ส่ง ให้ถูกต้องตามระเบียบของหนังสือราชการทั่ว ๆ ไป ฉะนั้นการพัฒนาระบบ ได้เริ่มจากการวิเคราะห์ระบบงานสารบรรณ,การออกแบบฐานข้อมูลแบบสัมพันธ์ และใช้เทคโนโลยีเว็บมาช่วยในการพัฒนาระบบรับ - ส่งเอกสาร,ค้นหาเอกสาร,สร้างหนังสือราชการและแบบฟอร์มต่างๆ รวมทั้งการสั่งการเอกสารจากหัวหน้าภาคฯ ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารเพื่อดำเนินการ ให้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


Abstact
This thesis presents the design and development of the Computerized Correspondence System using the Computer Engineering Department at KMITL as case study. Thai government documents, have to comply to the standard official correspondence rules and regulations. Therefore the system have to be designed, starting by analysis the Computerized Correspondence System, system design and Relational Data Base Design and use the technology web to sent and receive document , search document ,exchange document, create an official document and other forms including to order a document from the head department to related person efficiently.

 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.