ปีการศึกษา ค้นหา

ปีการศึกษา 2559
  ชื่อโครงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

การบริหารจัดการร้านอินเตอร์เน็ตโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารระยะใกล้
INTERNET CAFÉ MANAGEMENT SYSTEM BY USING NFC TECHNOLOGY

กลวิธีต่อต้านการโกงเกมออนไลน์
Online Gaming Anti-Cheat Methodologies

การทำนายแนวเพลงที่ชื่นชอบของผู้ใช้งานโดยโปรแกรมเล่นเพลงอันชาญฉลาด
Predicting User's Favorite Musical Style by Smart Music Player

การประยุกต์ฐานข้อมูลเชิงเวลาโดยใช้ภาษาเอสคิวแอลเชิงเวลา๒๐๑๑
A Temporal Database Application using Temporal SQL 2011

การปรับปรุงขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มโดยใช้กลุ่มค่าที่ดีที่สุดในอดีต
Modified Particle Swarm Optimization with Historical Best Positions

การพัฒนาต้นแบบระบบเงินยืมสำหรับกองคลัง สจล.
The development of modern loan system for finance division KMITL

การใช้ข้อมูลการขับขี่สำหรับการประกันภัยรถยนต์
Telematics for Car Insurance

ระบบการทำนายความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนจากสื่อสังคมออนไลน์
Caravan: Crowd Flow Prediction from Social Media System

ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบหมุนเวียนอัตโนมัติสำหรับฟาร์มปลานิล
An automated recirculation aquaculture system for Tilapia farming

ระบบควบคุมการเข้าออกชาญฉลาด 1
Smart Access Control System 1

ระบบจองและเช็คอินโรงแรมบนครอสแพลตฟอร์ม
Hotel Reservation and Check-in System on Cross Platform

ระบบจัดการการซื้อขายข้าวออนไลน์บนเว็บแอพพลิเคชั่น
Rice marketing management on web application

ระบบช่วยดูแลสุขภาพทางไกลสำหรับผู้สูงอายุ
E-Care : Home-care System for Aging and Physical Therapy

ระบบช่วยให้ข้อมูลสินค้าแก่ผู้พิการทางสายตาโดยใช้การวิเคราะห์ภาพ
VisionEyE: A product information asssisted system for Blind persons using Image Analytic

ระบบตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจจากอุปกรณ์เครือข่ายแบบเมช
Heart Rate Monitoring And Recording System From Mesh Network Devices

ระบบตรวจและวิเคราห์ ข้อสอบแบบปรนัยและแบบสอบถาม
ChoiceChecker and Analysis System

ระบบทำนาายอารมณ์ตามสถานที่จากสื่อสังคมออนไลน์
DooMe: Sentimental Prediction from social media using location-base System

ระบบบริหารจัดการการแสดงนิทรรศการ (๒๔ เอ๊กซ์)
Exhibition Management Systems (24X)

ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศบัณฑิตศึกษา
Graduate IT System Management

ระบบพัฒนาความจำผ่านโลกเสมือนจริง
Memory Improving System using Virtual Reality Environment

ระบบสนับสนุนสำหรับรถโรงเรียน
Support System for School Bus

ระบบสนับสนุนเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
Student Response System

ระบบสารสนเทศนักศึกษาบนอุปกรณ์พกพา
Student Information System on Mobile Device

ระบบแนะนำและดูแลการปลูกผักโฮโดรโปนิกส์แบบอัติโนมัติ
Automatic System For Hydroponics Garden Plantation and Consulation

วิธีป้องกันการโจมตีจากคนคั่นกลางของการเข้ารหัสลับ
Encryption Man-in-the-Middle Attack Avoidance

หมวกนิรภัยอัจฉริยะเพื่อการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย
Technological Development of Smart Helmet for Motorcyclist Safety

เกมผจญภัยกึ่งวางแผนเสมือนจริง
Virtual reality semi-strategy adventure game

เครื่องมือทดสอบความสามารถการทำงานของ Web Application
Web Application Load Testing Tool

แบบจำลอง 3 มิติ เสมือนจริง โดยวิธีสร้างโมเดลธรรมชาติด้วยแฟร็กทัล
Virtual 3D Models by Modelling Nature with Fractal

แอปพลิเคชันบนมือถือ กรณีศึกษาเกมการป้องกันระบบเครือข่าย
Mobile Application Case Study Network System Protection Game

แอปพลิเคชั่นการทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Vocabulary Quiz Application

แอพพลิเคชั่นพัฒนาการเรียนรู้และการเรียงลำดับเหตุการณ์สำหรับเด็กพิเศษและออทิสติก
Learning and Sorting Event Development Application for Autistic Children

แอพพลิเคช้น Sort แบบขนานบน Cluster ของโทรศัพท์มือถือ MultiCore-ARM
Parallel-sorting Application on Cluster of Multicore-ARM Smart Phones

โปรแกรมฝึกเล่นกีตาร์
Guitar Training Program

โปรแกรมเพื่อค้นหาสุนัขสูญหาย
Application for finding missing dogs.


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.