Department of Computer Engineering, KMITL

General Category => General Discussion => Topic started by: Jirasak on January 25, 2011, 05:09:59 pm

Title: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: Jirasak on January 25, 2011, 05:09:59 pm
ให้ นศ. ลงชื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มตามรูปแบบดังนี้

xxxxxxxx, name, surname


1. reply ละ 1 กลุ่ม
2. หากรายชื่อสมาชิกซ้ำกัน ให้เจ้าของชื่อมายืนยันกลุ่มที่ผม
Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: Mr.Shinoda on January 27, 2011, 10:18:39 pm
51010450, นายณัฐวุติ, แซ่ลิ้ม
51010650, นายนภาศ, ปัทมสัตยาสนธิ
51010880, นายพัชร, ไม้จันทร์ดี
51010998, นายภาณุวัฒน์, ลือบูรณะรัตน์
51011048, นายเมธาพันธ์, พลตรี
51011067, นายรวิช, เทพหนู
51011196, นายวิชชุกร, วรรณสิงห์
Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: 51010949 on January 30, 2011, 11:26:48 am
51010869, นายพฤกษ์, วรรณะเอี่ยมพิกุล
51010895, น.ส.พิชญา, ลำยอง
51010933, นายพีรภัทร, ตั้งสุขนิรันดร
51010949, น.ส.เพ็ญสกาว, วรภู
51011368, นายสรรเสริญ, ชีวินจรัสโรจน์
51011491, น.ส.เสาวภาค, จันทร์วิกูล
51011664, นายเอื้อการย์, มงคลรัตน์

Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: iGBR on January 30, 2011, 03:16:02 pm
51010820, นายพงศกร, ใจบาน
51011036, นายมนัสวี, สมเพชร
51011044, นางสาวมาลีวัลย์, แซ่ก๊วย
51011107, นายวงศกร, รักษาเคน
51011341, นายศุภฤกษ์, วุฒิชัยประดิษฐ์
51011528, นายอนิรุจน์, คงศร
51011633, นางสาวอิงขวัญ, วชิระชูเดช
Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: 51011271 on January 30, 2011, 09:35:54 pm
รายชื่อสมาชิก

 51010200 นางสาวเจนจิรา  พยอมแจ่มศรี 
51010339 นายฐาปนนท์  สถาพรตันติกุล   
51010341 นางสาวฐาวดี  พรมมาแบน     
51010374   นางสาวณัฎฐณิชา ยนต์ไชย     
51010390   นางสาวณัฎณิชา  จิติวัฒนากุล
51011271   นางสาวศรัญญา  วงษ์ประภารัตน์ 
51011643   นายอุดม  ศิริเฑียรทอง               
Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: RaziexQ on January 30, 2011, 10:35:33 pm
51010681, นาถวัฒน์, สิริธรรมสกุล
51010696, นิลุบล, น้อยหมื่น
51010716, เบญจวรรณ, บุนนาค
51010731, ปณต, มรกฎจินดา
51011220, วิภาดา, พรสมพลทวีชัย
51011249, วีระพงษ์, พุ่มเงิน
51011531, อนุพงษ์, นิโครธา
Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: 51010101 on January 30, 2011, 10:48:17 pm
51010063 นายกำพล เจียรรัตนจิตต์
51010101 น.ส.แก้วศิรินทร์  กิจศิริเจริญชัย
51010115 นายคณิน โชติวรรักษ์
51010261 นายชวิศ ทวีโรจน์กุลศรี 
51010283  นายชัยวัฒน์ ใจทน
51011121 นายวรนันท์ พรหมศรีสวัสดิ์
51011240 นายวีรกร พูลศิลป์

Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: 51011408 on January 30, 2011, 11:38:31 pm
51010599 , นายธีรชัย , เกจินากูล   
51010684 , นางสาวนิชาภัทร , สุวรรณวงษ์
51011045 , นางสาวมุนยาตี , พงษ์อารีย์     
51011068 , นายรวิพล , ศรีวิภา   
51011109 , นางสาววงศ์สวรรค์ , ศรีมนตรีสง่า   
51011367 , นายสรรฐณัฐ , แสงจันทร์     
51011408 , นางสาวสิรินารถ , โชคมงคลเสถียร   
Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: DoGgY_mAn on January 31, 2011, 12:14:08 pm
51010026, นายกฤติน, มีสุข
51010044, นายกวีพล, สุนทรรัตน์
51010106, นายขจรพัฒน์, จิตสมบูรณ์มิตร
51010337, นายฐานุพงศ์, สุริยะไชยากร
51010446, นายณัฐวุฒิ, เวชกาญจนา
51010475, นายไตรสิทธิ์, ศิรกุลวัฒน์
51010484, นายทรงพล, มหารุ่งเรืองรัตน์
Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: 51010342 on January 31, 2011, 05:45:19 pm
51010113, นายคณิต, พงศ์ธีรโรจน์
51010119, นายคมเดช, ธนูสุวรรณศักดิ์
51010141, นายจักรกฤษณ์, อิทธิเดชพงศ์
51010151, นายจาตุรงค์, ดวงชัยอยู่สุข
51010342, นายฐิติ, บุตรทิพย์สกุล
51010838, นายพงพันธ์, สนธิสัมพันธ์
51011223, นางสาววิภาวี, หาญณรงค์
Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: 50011695 on January 31, 2011, 07:03:20 pm
50010031   กรวิชญ์   พัววรานุเคราะห์
50010337   ชัชวาลย์  จักรแก้ว
50011492   วิสุทธิ์     ศุภขัยโกศล
50011504   วีรยุทธ    พงษ์พัชรินทร์
50011695   สุขุม       บุตรคำ
50011837   อนาวิล    ชูคลี่
50011912   อังกูร      เอี่ยมอาภรณ์
Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: 51010543 on January 31, 2011, 10:01:27 pm
51010199, เจน, แซ่เท้น
51010543, ธนวัจน์, ฉัตรวราวุฒิ
51010550, ธนสาร, เจริญวัฒนาโชคชัย
51010586, ธันยพร, ชาญพานิชกิจโชติ
51010644, นพรดา, อริยนพรัตน์
51011536, อภิชัย, เก่งสุรการ
Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: -R•@uu- on January 31, 2011, 10:20:48 pm
51010523 นายธนดล    เฟื่องวรธรรม
51010544 นายธนวัฒน์  แก้วบริสุทธิ์
51010565 นายธนิต      สุนิภาษา
51010639 นายนพดล    ติรเดชาฤทธิ์
51010648 นายนภสินธุ์  เบญญาดิลก
Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: Jirasak on February 02, 2011, 09:51:10 am
ประกาศหัวข้อสำหรับแต่ละกลุ่ม
Reply#1   Frame Relay
Reply#2   Point-to-Point Protocol (PPP)
Reply#3   Virtual Private Network (VPN)
Reply#4   IPv6
Reply#5   DHCP
Reply#6   Virtual Private Network (VPN)
Reply#7   DHCP
Reply#8   DSL & Broadband Wireless
Reply#9   DSL & Broadband Wireless
Reply#10   Frame Relay
Reply#11   Point-to-Point Protocol (PPP)
Reply#12   IPv6

เนื้อหาในรายงานอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
 - ทฤษฎี
 - การ configuration อุปกรณ์ หรือ การนำไปใช้งาน หรือตัวอย่างที่หาได้ (ไม่จำกัดยี่ห้อของอุปกรณ์)
 - ตัวอย่าง กรณีศึกษา
 - สรุป

การนำเสนอ
 - กลุ่มละไม่เกิน 20 นาที
 - ให้กลุ่มอื่นที่ฟังทุกกลุ่มต้องตั้งคำถามกลุ่มละ 1 คำถามใน 1 หัวข้อ
Title: Re: ลงชื่อรายชื่อสมาชิกในกลุ่มทำงานวิชา Intro to LAN&WAN
Post by: Jirasak on February 02, 2011, 09:53:00 am
นศ. ที่ยังไม่มีกลุ่มให้ติดต่อกลุ่มที่ไม่ครบ 7 คนแล้วให้สมาชิกคนแรกในกลุ่มมาแจ้งชื่อยืนยันที่ผม